TDI, BOZP

Činnost technického dozoru na akci: „Komerční zóna Čestlice – Jih“

objednatel: PSJ, a.s.
místo: Čestlice
datum zpracování: 02/2016 – 12/2017
popis:

Zajištění technického dozoru generálního dodavatele stavby nad dílčími dodavateli a subdodavateli. Součástí stavebních prací byla realizace nové komunikace, přeložek stávajících inženýrských sítí, výstavba nových sítí pro komerční zónu, výstavba přivaděče vody napříč obcí a intenzifikace čistírny odpadních vod pro 17000 EO. Inženýrské sítě zahrnovali dešťovou i splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, sdělovací vedení, elektro a retenční nádrže.

Činnost technického dozoru na akci: „OAKS PRAQUE – II. etapa – Infrastruktura“

objednatel: PSJ, a.s.
místo: Nebřenice
datum zpracování: 03/2017 – 12/2018
popis:

Zajištění technického dozoru generálního dodavatele stavby nad dílčími dodavateli a subdodavateli, vedení stavby. Součástí stavebních prací byla realizace nových komunikací, přeložek stávajících inženýrských sítí, výstavba nových sítí, výstavba retenční nádrže závlahové vody, vodojemu a výstavba nové čistírny odpadních vod. Inženýrské sítě zahrnovali dešťovou i splaškovou kanalizaci, vodovod včetně hlavního přivaděče a vodojemu, plynovod, sdělovací vedení, elektro NN a VN.

Výkon TDS a KBOZP na projektu „Stavba polních cest HPC 1, HPC 7, VPC 1 a HPC 6 v k.ú. Kněžice u Městce Králové (2014/2015)

objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk
místo: k.ú. Kněžice u Městce Králové
datum zpracování: 07/2014 – 04/2015
popis:

 • provádění technického dozoru stavby
 • provádění koordinátora BOZP na stavbě
 • protokolární předání staveniště
 • organizace kontrolních dnů stavby
 • kontrola souladu realizace stavby s PD a zabezpečení dodržení podmínek stavebního povolení
 • doplňování dokumentace stavby v případě potřeby
 • spolupráce s projektantem, zajišťujícím autorský dohled, při zajišťování souladu realizovaných prací a dodávek s projektem
 • sledování a vedení stavebního deníku a průběhu stavby
 • organizace přejímacího řízení, včetně protokolárního převzetí a zpracované dokumentace skutečného provedení stavby
 • zabezpečení řádného a včasného podání žádosti o kolaudaci stavby
 • zastupování investora při kolaudačním řízení
 • kontrola faktur v návaznosti na skutečně provedené práce
Výkon TDI a KBOZP na projektu „Splašková kanalizace Jetřichov“

objednatel: Obec Jetřichov
místo: Obec Jetřichov
datum zpracování: 09/2013 – 11/2016
popis:

Výkon TDI a KBOZP na investiční akci „Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov“

objednatel: Město Říčany
místo: Město Říčany
datum zpracování: 7/2019 – 04/2021
popis:

Realizace spočívá v odbahnění, opravě hráze včetně nového břehového opevnění a opevnění břehů, oprava bezpečnostního přelivu, výměna výpustného zařízení